Thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày | VTC NowVTC Now | Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, toàn xã hội sẽ thực hiện cách ly trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc.

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *