Học Excel: 5.2.1. Sử dụng dấu ngắt trang (Page Break)Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016 đều có thể làm theo video này. ▷Nội dung Ngắt trang là động tác cần thiết khi bạn cần điều chỉnh lại vùng hiển thị…

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *