Due to là gì? Những ý nghĩa của Due to – Nghialagi.orgDue to có nghĩa là “bởi vì”. Due to được coi là một tính từ. Do đó, nó được sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ và đại từ. Hãy xem xét một số…

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *