CÂU TRỘM CÁ Ở HỒ TÂY, Vớ đc tý đã phải té



Một buổi đi câu sứm, hồ tây dạo này mấy chú phường làm chặt quá các mày ạ

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *